Privacyv
erklaring IQualiteit


De praktijk IQualiteit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IQualiteit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer. Als Orthopedagoge ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van cliënten


Persoonsgegevens van cliënten worden door IQualiteit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden
• Het opstellen van plan voor diagnostisch onderzoek
• Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek
• Het opstellen van rapportages naar aanleiding van diagnostiek
• Het afhandelen van betalingen door versturen van facturen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het contact- of afsprakenformulier op de website
Voor de bovenstaande doelstellingen kan IQualiteit onder meer de volgende persoonsgegevens van een volwassen cliënt of de jeugdige en ouders/verzorgers vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Inhoudelijke informatie rondom de situatie van de cliënt en zijn omgeving, zoals verstrekt op de contact- of afsprakenpagina op de website
• Indien van toepassing en met toestemming van cliënt, gegevens van diagnostiek of behandeling door derden


Uw persoonsgegevens worden door IQualiteit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende 2 jaar.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan de praktijk geeft, verstrekken wij uitsluitend na toestemming aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Persoonsgegevens kunnen verder uitsluitend worden gedeeld indien de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger.


Bewaartermijn


IQualiteit bewaart persoonsgegevens gedurende 2 jaar. Hierna zal het dossier worden vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wetgeving.Beveiliging


Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens IQualiteit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Cookies


IQualiteit gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die IQualiteit gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan IQualiteit hiermee de website optimaliseren.
Omdat IQualiteit alleen cookies gebruikt voor het technisch functioneren van de website en geen gegevens verstrekt aan derde partijen, hoeft u geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies, zoals aangegeven is in artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Aanpassen privacyverklaring


IQualiteit behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst IQualiteit eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt IQualiteit voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft IQualiteit aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.


Vragen


Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.
IQualiteit
T.a.v. Mariska Lantinga
Gildenveld 30C,
3892 DH Zeewolde
Tel: 036 - 27310634


info@IQualiteit.nl


Datum laatste wijziging: 22-10-2023

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info