Algemene voorwaarden Praktijk IQualiteit


Algemene Voorwaarden Praktijk IQualiteit


Artikel 1 Definities


In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. a. IQualiteit: de opdrachtnemer gevestigd te Zeewolde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 83302867;
b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IQualiteit een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en IQualiteit;
2. Diensten: IQualiteit richt zich op diagnostisch onderzoek van kinderen en volwassenen;
3. Offerte: de schriftelijke overeenkomst tussen IQualiteit en klanten met de eventuele daarbij behorende bijlagen.


Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen IQualiteit en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan en het aanmeldformulier ondertekend heeft geretourneerd.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst


4.1 IQualiteit draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2 IQualiteit heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren na overleg met de klant.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens en/of informatie verstrekt, kan IQualiteit daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 5 Levertijd


5.1 De door IQualiteit opgegeven levertijden zijn als fatale termijnen te beschouwen.
5.2 De levertijd gaat in op het moment dat:
– de klant van IQualiteit een elektronische bevestiging heeft ontvangen en;
–  de factuur omschreven als in artikel 7 is betaald aan IQualiteit en;
– alle benodigde gegevens zijn ontvangen.
5.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 11, wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.
5.4 Indien IQualiteit het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan stelt IQualiteit de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.


Artikel 6 Vergoeding


6.1 De opgegeven prijzen zijn in Euro’s.
6.2 De prijzen voor de diensten kunnen te allen tijde gewijzigd worden met dien verstande dat het tijdig van tevoren schriftelijk zal worden gemeld aan de klant.


Artikel 7 Facturatie en betaling 


7.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is aangegeven.
7.2 Bij de betaling wordt het gehele bedrag betaald.
7.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.


Artikel 8 Aansprakelijkheid en verjaring


8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan IQualiteit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IQualiteit worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens en/of materialen niet verstrekt, dan IQualiteit niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.2 IQualiteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voor de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan IQualiteit worden verstrekt.
8.3 IQualiteit is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4 Indien IQualiteit desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van IQualiteit
8.6 Alle aanspraken jegens IQualiteit die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij IQualiteit zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 9 Intellectuele eigendom


9.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij IQualiteit voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan IQualiteit
9.3 Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van IQualiteit, wordt alle schade die IQualiteit daardoor lijdt of zal lijden aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.


Artikel 10 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


10.1 IQualiteit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst IQualiteit omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

10.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is IQualiteit gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.


Artikel 11 Overmacht


IQualiteit kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens IQualiteit de overeenkomst uitvoert.


Artikel 12 Vertrouwelijke informatie


12.1 IQualiteit is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift IQualiteit tot mededeling verplicht.
12.2 Alle informatie die door ouders en of begeleiders en of kinderen aan IQualiteit worden toevertrouwd zullen conform de meldcode huiselijk geweld zoals omschreven in de wet behandeld worden. Voor meer informatie omtrent de wet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html


Artikel 13 Begeleiding kinderen t/m 16 jaar


13.1 IQualiteit is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
13.2 Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
13.3 Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventueel gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de diagnostiek en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord, dat indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt er tegen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IQualiteit kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Artikel 14 Observaties en verslag


14.1 Op verzoek van de ouders/verzorgers of begeleiders van het kind bezoekt IQualiteit school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit gebeurt middels filmopnames ten behoeve van het analyseren van de klant en de hulpvraag. Daarnaast wordt elk diagnostisch onderzoek tevens opgenomen door middel van filmopnames ten behoeve van analyse. De opnames blijven te allen tijde eigendom van IQualiteit en zullen niet gedeeld of verspreid worden en slechts met toestemming van de klant en diens ouders/verzorgers of begeleiders aan derden worden getoond.
14.2 Op verzoek van de klant of diens ouders/verzorgers of begeleiders van de klant kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door IQualiteit gemaakt in overleg met ouders. Het verslag is en blijft eigendom van IQualiteit


Artikel 15 Klachten


Voor klachten van inhoudelijke aard kunt u een schriftelijke indienen bij:
IQualiteit
Gildenveld 30C,
3892 DH Zeewolde


Uw klacht zal zorgvuldig worden behandeld, u kunt een schriftelijke reactie terug verwachten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.


Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 De rechtsverhouding tussen de klant en IQualiteit is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van IQualiteit is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16.3 Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


\ 
E-mailen
Bellen
Map
Info